Advisory Committee

Luc Van Gool
Junwei Han
Steven Hoi
Qinghua Hu

Ming Liu

Organizing Committee

Zhijian He

Lujia Wang
Wenguan Wang
Yixuan Yuan

Dingwen Zhang
Jinglin Zhang
Pengfei Zhu

VisDrone Team

Yaru Cao

Guanlin Chen
Yi Liu
Timing Li
Qinghe Wang

zhihao Liu
Junwen Pan