Advisory Committee

Qinghua Hu
Junwei Han
Fatih Porikli

Organizing Committee

Pengfei Zhu
Dingwen Zhang
Wenguan Wang
Zhijian He
Lei Xue
Yixuan Yuan
Yu Wang
Bing Cao
Xinjie Yao

Team

Jiekang Feng
Junliang Guo
Peiliang Huang
Haoyu Jia
Jin Li
Quanhao Lu
Yang Sun
Qian Wang
Yuexin Wang
Haiyu Yao
Xin Zhou