Publication

论文发表

2024

 1. Xinjie Yao, Yu Wang, Pengfei Zhu, Wanyu Lin, Jialu Li, Weihao Li, Qinghua Hu. Socialized Learning: Making Each Other Better Through Multi-Agent Collaboration. ICML 2024. [pdf | code]
 2. Yiming Sun, Bing Cao, Pengfei Zhu, Qinghua Hu. Dynamic Brightness Adaptation for Robust Multi-modal Image Fusion. IJCAI 2024. [pdf | code]
 3. Pengfei Zhu,  Jialu Li, Zhe Dong,Qinghua Hu, Xiao Wang, Qilong Wang.CCP-GNN: Competitive Covariance Pooling for Improving Graph Neural Networks.IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. [pdf | code]
 4. Yu Wang, Xinjie Yao, Pengfei Zhu, Weihao Li, Meng Cao, Qinghua Hu. Integrated Heterogeneous Graph Attention Network for
  Incomplete Multi-Modal Clustering.  International Journal of Computer Vision 2024. [pdf code]
 5. Pengfei Zhu, Yang Sun, Bing Cao,  Qinghua Hu. Task-Customized Mixture of Adapters for General Image Fusion. CVPR 2024. [pdf code]
 6.  Yuwei Tang, Zhenyi Lin, Qilong Wang, Pengfei Zhu, Qinghua Hu. AMU-Tuning: Learning Effective Bias for CLIP-based Few-shot Classification. CVPR 2024. [pdf | code]
 7. Pengfei Zhu, Xinjie Yao,  Yu Wang, Binyuan Hui, Dawei Du, Qinghua Hu. Multi-View Deep Subspace Clustering Networks. IEEE Transactions on Cybernetics 2024. [pdf code]
 8. Bing Cao, Junliang Guo, Pengfei Zhu, Qinghua Hu. Bi-directional Adapter for Multimodal Tracking. AAAI 2024.  [pdf code]
 9. Pengfei Zhu, Qian Wang, Yu Wang, Jialu Li, Qinghua Hu. Every Node is Different: Dynamically Fusing Self-Supervised Tasks for Attributed Graph Clustering. AAAI 2024.  [pdf code]
 10. Yu Wang, Junxian Mu, Pengfei Zhu, Qinghua Hu. Exploring Diverse Representations for Open Set Recognition. AAAI 2024.  [pdf | code]
 11. Yan Fan, Yu Wang, Pengfei Zhu, Qinghua Hu. Dynamic Sub-graph Distillation for Robust Semi-supervised Continual Learning. AAAI 2024.  [pdf | code]

2023

 1. Qilong Wang, Zhaolin Zhang, Mingze Gao, Jiangtao Xie, Pengfei Zhu#, Peihua Li, Wangmeng Zuo, Qinghua hu#. Towards A Deeper Understanding of Global Covariance Pooling in Deep Learning: An Optimization Perspective. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. [pdf | code]
 2. Bing Cao*, Yiming Sun*, Pengfei Zhu, Qinghua Hu.Multi-modal Gated Mixture of Local-to-Global Experts for Dynamic Image Fusion. ICCV 2023. [pdf | code]
 3. Mingze Gao, Qilong  Wang, Zhenyi Lin, Pengfei Zhu, Qinghua Hu. Jingbo Zhou, Tuning Pre-trained Model via Moment Probing. ICCV 2023. [pdf | code]
 4. Guanlin Chen, Pengfei Zhu, Bing Cao, Xing Wang, Qinghua Hu. Cross-Drone Transformer Network for Robust Single Object Tracking. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. [pdf | code]
 5. Bing Cao, Haifang Cao, Jiaxu Liu, Pengfei Zhu, Changqing Zhang, Qinghua Hu. Autoencoder-based Collaborative Attention GAN for Multi-modal Image Synthesis.  IEEE Transactions on Multimedia. [pdf | code]
 6. Guosong Jiang, Pengfei Zhu, Yu Wang, Qinghua Hu. OpenMix+: Revisiting Data Augmentation for Open Set Recognition. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. [pdf | code]
 7. Pengfei Zhu, Jingqing Li, Bing Cao, Qinghua Hu. Multi-Task Credible Pseudo-Label Learning for Semi-supervised Crowd Counting. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. [pdf | code]
 8. Zhihao Liu, Yuanyuan Shang, Timing Li, Guanlin Chen, Yu Wang, Qinghua Hu, Pengfei Zhu. Robust Multi-Drone Multi-Target Tracking to Resolve Target Occlusion: A Benchmark. IEEE Transactions on Multimedia. [pdf | code| video]
 9. Bing Cao, Qinghe Wang, Pengfei Zhu, Qinghua Hu, Dongwei Ren, Wangmeng Zuo, Xinbo Gao. Multi-view Knowledge Ensemble with Frequency Consistency for Face Cross-Domain Translation. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. [pdf | code]
 10. Qing Li, Changqing Zhang, Qinghua Hu, Pengfei Zhu, Huazhu Fu, Lei Chen. Stabilizing Multispectral Pedestrian Detection with Evidential Hybrid Fusion.   IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. [pdf| code]

2022

 1. Hongtao Yu, Pengfei Zhu, Kaihua Zhang, Yu Wang, Shuai Zhao, Lei Wang, Tianzhu Zhang, Qinghua Hu, Learning Dynamic Compact Memory Embedding for Deformable Visual Object Tracking, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. [pdf | code]
 2. Yiming Sun, Bing Cao, Pengfei Zhu, Qinghua Hu, DetFusion: A Detection-driven Infrared and Visible Image Fusion Network, Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia. [pdf | code]
 3. Pengfei Zhu, Yiming Sun, Bing Cao, Xiaoyu Liu, Xin Liu, Qinghua Hu, Self-Supervised Fully Automatic Learning Machine for Intelligent Retail Container, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. [pdf | code]
 4. Xin Cui, Cong Wang, Dongwei Ren, Yunjin Chen, Pengfei Zhu, Semi-supervised Image Deraining Using Knowledge Distillation, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. [pdf | code]
 5. Pengfei Zhu, Zhilin Zhu, Yu Wang, Jinglin Zhang, Shuai Zhao, Multi-granularity episodic contrastive learning for few-shot learning, Pattern Recognition. [pdf | code]
 6. Pengfei Zhu, Jialu Li, Yu Wang, Bin Xiao, Shuai Zhao, Qinghua Hu, Collaborative Decision-Reinforced Self-Supervision for Attributed Graph Clustering, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. [pdf | code]
 7. Junwen Pan, Pengfei Zhu, Kaihua Zhang, Bing Cao, Yu Wang, Dingwen Zhang, Junwei Han, Qinghua Hu, Learning Self-supervised Low-Rank Network for Single-Stage Weakly and Semi-supervised Semantic Segmentation, International Journal of Computer Vision. [pdf | code]
 8. Yiming Sun, Bing Cao, Pengfei Zhu, Qinghua Hu, Drone-Based RGB-Infrared Cross-Modality Vehicle Detection via Uncertainty-Aware Learning, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. [pdf | code]
 9. Qing Li, Changqing Zhang, Qinghua Hu, Huazhu Fu, Pengfei Zhu, Confidence-aware Fusion using Dempster-Shafer Theory for Multispectral Pedestrian Detection, IEEE Transactions on Multimedia. [pdf | code]
 10. Junwen Pan, Qi Bi, Yanzhan Yang, Pengfei Zhu, Cheng Bian, Label-Effcient Hybrid-Supervised Learning for Medical Image Segmentation, Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. [pdf | code]
 11. Pengfei Zhu, Xinjie Yao, Yu Wang, Meng Cao, Binyuan Hui, Shuai Zhao, Qinghua Hu, Latent Heterogeneous Graph Network for Incomplete Multi-View Learning, IEEE Transactions on Multimedia. [pdf | code]

2021

 1. Pengfei Zhu, Longyin Wen, Dawei Du, Xiao Bian, Heng Fan, Qinghua Hu, Haibin Ling, Detection and Tracking Meet Drones Challenge, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. [pdf | code]
 2. Pengfei Zhu, Tao Peng, Dawei Du, Hongtao Yu, Libo Zhang, Qinghua Hu, Graph Regularized Flow Attention Network for Video Animal Counting From Drones, IEEE Transactions on Image Processing. [pdf | code]
 3. Binyuan Hui, Ruiying Geng, Qiyu Ren, Binhua Li, Yongbin Li, Jian Sun, Fei Huang, Luo Si, Pengfei Zhu, Xiaodan Zhu, Dynamic Hybrid Relation Network for Cross-Domain Context-Dependent Semantic Parsing, Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. [pdf | code]
 4. Zhibin Wan, Changqing Zhang, Pengfei Zhu, Qinghua Hu, Multi-View Information-Bottleneck Representation Learning, Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. [pdf | code]
 5. Xiawu Zheng, Yang Zhang, Sirui Hong, Huixia Li, Lang Tang, Youcheng Xiong, Jin Zhou, Yan Wang, Xiaoshuai Sun, Pengfei Zhu, Chenglin Wu, Rongrong Ji, Evolving Fully Automated Machine Learning via Life-Long Knowledge Anchors, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. [pdf | code]
 6. Longyin Wen, Dawei Du, Pengfei Zhu, Qinghua Hu, Qilong Wang, Liefeng Bo, Siwei Lyu, Detection, Tracking, and Counting Meets Drones in Crowds: A Benchmark, Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. [pdf | code]

2020

 1. Pengfei Zhu, Jiayu Zheng, Dawei Du, Longyin Wen, Yiming Sun, Qinghua Hu, Multi-Drone-Based Single Object Tracking With Agent Sharing Network, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. [pdf | code]
 2. Jianqing Liang, Pengfei Zhu, Chuangyin Dang, Qinghua Hu, Semisupervised Laplace-Regularized Multimodality Metric Learning, IEEE Transactions on Cybernetics. [pdf | code]
 3. Yuxuan Shi, Zhen Wei, Hefei Ling, Ziyang Wang, Pengfei Zhu, Jialie Shen, Ping Li, Adaptive and Robust Partition Learning for Person Retrieval With Policy Gradient, IEEE Transactions on Multimedia. [pdf | code]
 4. Junbing Li, Changqing Zhang, Pengfei Zhu, Baoyuan Wu, Lei Chen, Qinghua Hu, SPL-MLL: Selecting Predictable Landmarks for Multi-Label Learning, European Conference on Computer Vision. [pdf | code]
 5. Congcong Li, Dawei Du, Libo Zhang, Longyin Wen, Tiejian Luo, Yanjun Wu, Pengfei Zhu, Spatial Attention Pyramid Network for Unsupervised Domain Adaptation, European Conference on Computer Vision. [pdf | code]
 6. Dongwei Ren, Wei Shang, Pengfei Zhu, Qinghua Hu, Deyu Meng, Wangmeng Zuo, Single Image Deraining Using Bilateral Recurrent Network, IEEE Transactions on Image Processing. [pdf | code]
 7. Binyuan Hui, Pengfei Zhu, Qinghua Hu, Collaborative Graph Convolutional Networks: Unsupervised Learning Meets Semi-Supervised Learning, Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. [pdf | code]
 8. Qilong Wang, Banggu Wu, Pengfei Zhu, Peihua Li, Wangmeng Zuo, Qinghua Hu, ECA-Net: Efficient Channel Attention for Deep Convolutional Neural Networks, Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. [pdf | code] 
 9. Xiaofeng Zhu, Shichao Zhang, Yonghua Zhu,Pengfei Zhu, Yue Gao, Unsupervised spectral feature selection with dynamic hyper-graph learning, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. [pdf | code]

2019

 1. Hong Zhao, Qinghua Hu, Pengfei Zhu, Yu Wang, Ping Wang, A Recursive Regularization Based Feature Selection Framework for Hierarchical Classification, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. [pdf | code]
 2. Yu Wang, Qinghua Hu, Pengfei Zhu, Linhao Li, Bingxu Lu, Jonathan M Garibaldi, Xianling Li, Deep Fuzzy Tree for Large-Scale Hierarchical Visual Classification, IEEE Transactions on Fuzzy Systems. [pdf | code]
 3. Ruihuang Li, Changqing Zhang, Qinghua Hu, Pengfei Zhu, Zheng Wang, Flexible Multi-View Representation Learning for Subspace Clustering, International Joint Conference on Artificial Intelligence. [pdf | code]
 4. Changqing Zhang, Ziwei Yu, Huazhu Fu, Pengfei Zhu, Lei Chen, Qinghua Hu, Hybrid Noise-Oriented Multilabel Learning, IEEE Transactions on Cybernetics. [pdf | code]
 5. Hong Zhao, Ping Wang, Qinghua Hu, Pengfei Zhu, Fuzzy Rough Set Based Feature Selection for Large-Scale Hierarchical Classification, IEEE Transactions on Fuzzy Systems. [pdf | code]
 6. Qilong Wang, Peihua Li, Qinghua Hu, Pengfei Zhu, Wangmeng Zuo, Deep Global Generalized Gaussian Networks, Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. [pdf | code]
 7. Dongwei Ren, Wangmeng Zuo, Qinghua Hu, Pengfei Zhu, Deyu Meng, Progressive Image Deraining Networks: A Better and Simpler Baseline, Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. [pdf | code]

2018

 1. Pengfei Zhu, Qi Hu, Qinghua Hu, Changqing Zhang, Zhizhao Feng, Multi-view label embedding, Pattern Recognition. [pdf | code]
 2. Xiaofeng Zhu, Shichao Zhang, Wei He, Rongyao Hu, Cong Lei, Pengfei Zhu, One-Step Multi-View Spectral Clustering, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. [pdf | code]
 3. Changqing Zhang, Ziwei Yu, Qinghua Hu, Pengfei Zhu, Xinwang Liu, Xiaobo Wang, Latent Semantic Aware Multi-View Multi-Label Classification, Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. [pdf | code]
 4. Pengfei Zhu, Qian Xu, Qinghua Hu, Changqing Zhang, Hong Zhao, Multi-label feature selection with missing labels, Pattern Recognition. [pdf | code]
 5. Changqing Zhang, Yeqing Liu, Yue Liu, Qinghua Hu, Xinwang Liu, Pengfei Zhu, FISH-MML: Fisher-HSIC Multi-View Metric Learning, International Joint Conference on Artificial Intelligence. [pdf | code]
 6. Pengfei Zhu, Hao Cheng, Qinghua Hu, Qilong Wang, Changqing Zhang, Towards Generalized and Efficient Metric Learning on Riemannian Manifold, International Joint Conference on Artificial Intelligence. [pdf | code]
 7. Pengfei Zhu, Ren Qi, Qinghua Hu, Qilong Wang, Changqing Zhang, Liu Yang, Beyond Similar and Dissimilar Relations: A Kernel Regression Formulation for Metric Learning, International Joint Conference on Artificial Intelligence. [pdf | code]

2017 and before

 1. Pengfei Zhu, Wencheng Zhu, Qinghua Hu, Changqing Zhang, Wangmeng Zuo, Subspace clustering guided unsupervised feature selection, Pattern Recognition, 2017. [pdf | code]
 2. Hong Zhao, Pengfei Zhu, Ping Wang, Qinghua Hu, Hierarchical Feature Selection with Recursive Regularization, International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2017. [pdf | code]
 3. Changqing Zhang, Qinghua Hu, Huazhu Fu, Pengfei Zhu, Xiaochun Cao, Latent Multi-view Subspace Clustering, Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2017. [pdf | code]
 4. Changqing Zhang, Huazhu Fu, Qinghua Hu, Pengfei Zhu, Xiaochun Cao, Flexible Multi-View Dimensionality Co-Reduction, IEEE Transactions on Image Processing, 2016. [pdf | code]
 5. Pengfei Zhu, Qinghua Hu, Changqing Zhang, Wangmeng Zuo, Coupled Dictionary Learning for Unsupervised Feature Selection, Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2016. [pdf | code]
 6. Shuang An, Qinghua Hu, Witold Pedrycz, Pengfei Zhu, Eric CC Tsang, Data-Distribution-Aware Fuzzy Rough Set Model and its Application to Robust Classification, IEEE Transactions on Cybernetics, 2015. [pdf | code]
 7. Pengfei Zhu, Wangmeng Zuo, Lei Zhang, Simon Chi-Keung Shiu, David Zhang, Image Set based Collaborative Representation for Face Recognition, IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2014. [pdf | code]
 8. Pengfei Zhu, Wangmeng Zuo, Lei Zhang, Qinghua Hu, Simon C.K. Shiu, Unsupervised feature selection by regularized self-representation, Pattern Recognition, 2014. [pdf | code]
 9. Pengfei Zhu, Lei Zhang, Wangmeng Zuo, David Zhang, From Point to Set: Extend the Learning of Distance Metrics, IEEE International Conference on Computer Vision, 2013. [pdf | code]
 10. Pengfei Zhu, Lei Zhang, Qinghua Hu, Simon CK Shiu, Multi-scale Patch Based Collaborative Representation for Face Recognition with Margin Distribution Optimization, European Conference on Computer Vision, 2012. [pdf | code]
 11. Lei Zhang, Pengfei Zhu, Qinghua Hu, David Zhang, A Linear Subspace Learning Approach via Sparse Coding, IEEE International Conference on Computer Vision, 2011. [pdf | code]
 12. Degang Chen, Lei Zhang, Suyun Zhao, Qinghua Hu, Pengfei Zhu, A Novel Algorithm for Finding Reducts With Fuzzy Rough Sets, IEEE Transactions on Fuzzy Systems. [pdf | code]